Září 2019

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

 

Již tradičně jsme se 2.9. sešli v 8 hod. ráno před školou, abychom zahájili nový školní rok. Všichni svátečně oblečení a natěšení do dalšího školního roku. Letos se paní učitelky rozhodly, že budeme po celý školní rok cestovat po kontinentech. Proto letošní téma nese název "Cesta kolem světa 2019/2020". Paní ředitelka přivítala všechny žáky a přítomné rodiče, zvláště pak prvňáčky a jejich početný doprovod. Během několika vteřin se prostranství před školou změnilo v odbavovací halu, prvňáčci se seřadili s p. učitelkou u stolku s letenkami, a odevzdali své aktovky - zavazadla. Děti 2. a 3. třídy vytvořily odbavovací pás a posílaly zavazadla směrem ke dveřím školy.  Tam zavazadla přebíraly starší děti - 4. a 5. ročníku a nosily je do horní třídy. 
Prvňáčci prošli detektorem kovů a čekali na nástup do letadla. To se chystalo ve vestibulu k odletu - poháněno tatínky prvňáků, aby přeneslo nebojácné žáčky do školy. Všichni pasažéři úspěšně doletěli do školy a slavnostní zahájení pokračovalo poslechem státní hymny. Následně byly dětem rozdány nové žákovské knížky a předány nejdůležitější organizační informace. Pan starosta popřál všem žákům, učitelkám a rodičům hodně zdraví a úspěchů v tomto novém školním roce. 

 

BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ

 

Dne 5. 9. 2019 jsme se vydali se 4. a 5. ročníkem do Hradce Králové na akci nazvanou „Bezpečné nábřeží“.

Měli jsme možnost vidět ukázky všech složek integrovaného záchranného systému. Každá složka tam měla své stánky, ve kterých ukazovali různou techniku nebo různé pomůcky, které ke své práci potřebují.

U stánku Policie České republiky jsme viděli zbraně, neprůstřelné vesty, pomůcky kriminalistů apod. Také jsme si mohli sednout do různých policejních aut.

U stánků záchranné služby si děti vyzkoušely resuscitaci a také nakoukly do vozu ambulance a do záchranářského vrtulníku.

U stánků hasičských sborů si děti mohly vyzkoušet stříhání nebo rozpínání dveří auta a také jsme si vlezli do autobusu a dodávky, kterými se převážejí vězni.

Celé dopoledne probíhali živé ukázky složek. My jsme měli možnost vidět práci policistů s policejními psi, uhašení hořící pánvičky nebo vytažení tonoucího leteckou záchrannou službou.

Myslím si, že se akce všem dětem velmi líbila.

 

DEN S OV

 

První dny nového školního roku jsme začali aktivním pohybem a znovu zapojením do projektu Olympijský odznak a Odznak všestrannosti.

Žáky jsme rozdělili do 5 skupin podle jednotlivých ročníků a ty se pohybovaly v Areálu školy po označených stanovištích.

Postupně tak žáci ve dvou etapách absolvovali 10 disciplín: 500 m běhu, přeskok přes švihadlo, skok daleký, postoj čápa, hod míčkem, sprint 60 m, ohnutý předklon, zkrácené sedy – lehy, skok z místa, trojskok.

Náročným sportovním dopolednem jsme zároveň chtěli podpořit našeho žáka Sebastiana Majera ze 4. ročníku, který nás za loňský školní rok právě v těchto dnech reprezentoval v republikovém finále Odznaku všestrannosti v Brně. Gratulujeme ke krásnému 11. umístění ve své kategorii!

 

SPORTUJEME S 2019

 

V rámci Evropského školského sportovního dne jsme v pátek 27. 9. 2019 uskutečnili  sportovní aktivity motivované číslem 2019. Akce se zúčastnili žáci naší málotřídní školy i děti z naší školky. Celkem se zúčastnilo: 52 žáků, 10 dospělých a 32 dětí z MŠ.

Nejmladší děti z MŠ zdolávaly 2019 m chůze. Předškoláci společně s žáky 1. stupně plnili aktivity na 5 stanovištích: 2019 metrů indiánského běhu, 2019 sekund tance, 2019 milimetrů skoku, hod míčkem na číslo 2019 z různých vzdáleností, zdolání 2019 schodů v budově ZŠ.

Nakonec jsme všechny zúčastněné odměnili. Vylosovaní výherci získali placku či samolepku ESSD, ostatní dostali alespoň malou sladkou odměnu.