Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 1. 1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

 1. 2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

  na základě právního předpisu nebo

  na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

  školní matrika,

  doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

  třídní kniha,

  záznamy z pedagogických rad,

  kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

  podklady žáků pro vyšetření v PPP,

  hlášení trestných činů, neomluvená absence,

  údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích.

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,

  seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,

  seznamy zákonných zástupců pro spolek – klub přítel školy,

  jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny,

  kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte),

  fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,

  zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,

  záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku.

 1. 3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

 1. 4. Práva žáků a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

 

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 1. 5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

  nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,

  osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,

  shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků bez rodných čísel),

  již nepotřebné údaje skartovat,

  zachovávat mlčenlivost o údajích,

  neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,

  školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,

  stanoven účel a způsob provozování kamerového systému,

  ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 1. 6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů = škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitelka školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Co nás čeká v květnu 2018

 

 • 7.5. - hudební pořad Šel tudy, měl dudy
 • 9.5. - školní kolo přírodovědné soutěže
 • 15.5. - krajské kolo ve štafetovém běhu - vybraní jedinci (2. - 5. ročník)
 • 16.5. - vybíjená v Bohousové - vybraní jedinci (3. - 5. ročník)
 • 18.5. - hudební pořad - bubnování
 • 23.5. - Tonda obal na cestách
 • 23.5. - přírodovědná soutěž v České Třebové - vybraní jedinci (3. - 5. ročník)
 • 23.5. - od 16:00 beseda o první pomoci pro rodiče a pracovníky školy
 • 28.5. - hudební pořad o Bedřichu Smetanovi
 • 31.5. - Mayový závod v Rychnově nad Kněžnou - vybraní jedinci (3. a 4. ročník)

 

SBĚR PAPÍRU od 14.5. do 18.5.

Výsledky ZOH Potštejn 2018

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

BIATLON

imagesMUŽI:

1. MÍSTO       LEOŠ D.

2. MÍSTO KAREL H.

3. MÍSTO JIRKA A.

 

ŽENY:

1. MÍSTO       RENATA H.

2. MÍSTO KATKA D.

3. MÍSTO PETRA H.

 

STARŠÍ ŽÁCI / ŽÁKYNĚ:

1. MÍSTO       KÁJA C.

 

MLADŠÍ ŽÁCI / ŽÁKYNĚ:

1. MÍSTO       JÁRA K.

2. MÍSTO VERČA C.

3. MÍSTO JÁRA I.

 

ŠKOLKÁČCI:

1. MÍSTO       ZUZANKA

2. MÍSTO ADÁMEK

3. MÍSTO KAROLÍNKA

 

SKOK NA LYŽÍCH

 MUŽI:

1. MÍSTO       JIRKA A.

2. MÍSTO MAREK C.

3. MÍSTO LEOŠ D.

3. MÍSTO         KAREL H.47755 ice skeleton silhouette of a lying man practicing winter sport

 

ŽENY:

1. MÍSTO       KATKA D.

2. MÍSTO HANKA Z.

3. MÍSTO JANA F.

 

STARŠÍ ŽÁCI / ŽÁKYNĚ:

1. MÍSTO       KÁJA C.

 

MLADŠÍ ŽÁCI / ŽÁKYNĚ:

1. MÍSTO       TOM B.

2. MÍSTO ŠTĚPÁNEK K.

3. MÍSTO JÁRA I.

 

ŠKOLKÁČCI:

1. MÍSTO       SÁRINKA

2. MÍSTO MÍŠA

3. MÍSTO ADÁMEK

 

BĚH NA LYŽÍCH

 MUŽI:

1. MÍSTO  LEOŠ D.

2. MÍSTO JIRKA A.

3. MÍSTO DAVID R.

 

ŽENY:58899d9fa67ef682ebe3efa315a5dfae

1. MÍSTO   KATKA D.

2. MÍSTO HANKA Z.

3. MÍSTO PETRA H.

 

STARŠÍ ŽÁCI / ŽÁKYNĚ:

1. MÍSTO       KÁJA C.

 

MLADŠÍ ŽÁCI / ŽÁKYNĚ:

1. MÍSTO       BARČA M.

2. MÍSTO DENČA D.

3. MÍSTO ANIČKA D.

 

ŠKOLKÁČCI:

1. MÍSTO       ADÁMEK

2. MÍSTO DOMINIČKA

3. MÍSTO ONDRÁŠEK

 

RYCHLOBRUSLENÍ

MUŽI:

1. MÍSTO       LEOŠ D.

2. MÍSTO MAREK C.

3. MÍSTO DAVID R.

f367f5a759e9625bf90ea4d6b894afb8

ŽENY:

1. MÍSTO       KATKA D.

2. MÍSTO PETRA H.

3. MÍSTO RENATA H.

 

STARŠÍ ŽÁCI / ŽÁKYNĚ:

1. MÍSTO       KÁJA C.

 

MLADŠÍ ŽÁCI / ŽÁKYNĚ:

1. MÍSTO       ANIČKA D.

2. MÍSTO JÁRA K.

3. MÍSTO BARČA M.

 

ŠKOLKÁČCI:

1. MÍSTO       ONDRÁŠEK

2. MÍSTO SÁRINKA

3. MÍSTO MÁJA

 

HOKEJ

MUŽI:

1. MÍSTO       KAREL H.

2. MÍSTO LEOŠ D.

3. MÍSTO DAVID R.

 

d94c4d6a188bee38e9fca8142770fcfc

ŽENY:

1. MÍSTO       KATKA D.

2. MÍSTO ALENA A.

3. MÍSTO JANA Š.

 

STARŠÍ ŽÁCI / ŽÁKYNĚ:

1. MÍSTO       KÁJA C.

 

MLADŠÍ ŽÁCI / ŽÁKYNĚ:

1. MÍSTO       JÁRA K.

2. MÍSTO JÁRA I.

3. MÍSTO BARČA M.

 

ŠKOLKÁČCI:

1. MÍSTO       VAŠÍK

2. MÍSTO RÁĎA

3. MÍSTO           HERBÍK

 

BOBY

MUŽI:

1. MÍSTO       JIRKA A.

2. MÍSTO LEOŠ D.

2. MÍSTO MAREK C.

3. MÍSTO DAVID F.

 

21646947 set of silhouettes of winter sport Stock Photo

ŽENY:

1. MÍSTO       HANKA Z.

2. MÍSTO JANA Š.

3. MÍSTO RENATA H.

3. MÍSTO KATKA D.

 

STARŠÍ ŽÁCI / ŽÁKYNĚ:

1. MÍSTO       KÁJA C.

 

MLADŠÍ ŽÁCI / ŽÁKYNĚ:

1. MÍSTO       JÁRA K.

1. MÍSTO       RÍŠA Š.

2. MÍSTO BARČA M.

3. MÍSTO MARKÉTKA F.

 

ŠKOLKÁČCI:

1. MÍSTO       VAŠÍK

2. MÍSTO HERBÍK

3. MÍSTO ZUZANKA

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 84 hostů a žádný člen